ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

– toborzással összefüggésben –

 

Az INSERTUS HR Kft. (Cg.01-09-188691, 1116 Budapest, Kondorosi út 8. B. ép. A. lház. 2. em. 20., a továbbiakban: Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatja az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett), hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, az Érintett hozzájárulásán, valamint a szerződés létrehozásához szükséges adatkezelésen (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – továbbiakban: GDPR – 6. cikk (1) bek. b) pont) alapul. Személyes adatainak megadásával az Érintett kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

Az Adatkezelő az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés alapján kezeli az Érintett alábbi személyes adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Érintettel esetlegesen munkaviszonyt, vagy más jogviszonyt létesítsen, amennyiben ebben a felek megállapodnak, illetve felvegye az érintettet munkakeresői adatbázásába annak érdekében, hogy vele adott esetben, esetlegesen a későbbiekben munkaviszonyt létesítsen:

 • név,
 • születési név,
 • állampolgárság,
 • születési hely és idő,
 • lakcíme,
 • tartózkodási helye,
 • végzettsége,
 • végzettséget igazoló okiratának száma,
 • betöltött munkakör,
 • e-mail címe,
 • telefonszám,
 • LinkedIn azonosító,
 • Facebook azonosító,
 • Skype azonosító,
 • Érintett által megadott további CV adatok.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

Jelentkezése elbírálása során személyes adatai továbbításra kerülnek az Adatkezelő mindenkori szerződött partnereihez annak érdekében, hogy az Érintett pozícióra való alkalmasságát megvizsgálják (kölcsönző munkaválalló, szerződéses partner, üzemorvosi, toborzási kapcsolattartók, valamint a jelentkezés kiértékelésében szolgáltatást nyújtó partner számára). Az Adatfeldolgozó az Érintettre vonatkozó elektronikus dokumentumok tárolása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partnereihez annak érdekében, hogy az Érintett dokumentumai elektronikusan tárolásra kerüljenek. Az Érintett adatai továbbításra kerülhetnek a saját jogán adatkezelőként eljáró Fairium Kft. (Cg.01-09-930824, 1115 Budapest, Etele út 58/A VIII. em. 48.) részére is annak érdekében, hogy a jelen tájékoztató szerinti cél elérésében támogatni tudja az Adatkezelőt. Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek.

Az Érintett személyes adatait Adatkezelő ügyvezetése, új munkaviszony létesítésével, toborzással kapcsolatban eljáró munkatársai, pozíció munkahelyi felettese, az adatbiztonsággal foglalkozó munkatársai, valamint az adatvédelmi tisztviselő ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza. Az Érintett személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az Érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint Önt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: Fazekas Attila Az Adatkezelő e-mail címe: attila.fazekas@insertus-hr.hu Az Adatkezelő levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89.-95. 2. emelet 239-240.

 

HOZZÁJÁRULÁS

 

A fenti tájékoztatót elolvastam, megértettem, annak alapján személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt: 2018. július 23.