ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az INSERTUS HR Kft. (Cg.01-09-188691, 1116 Budapest, Kondorosi út 8. B. ép. A. lház. 2. em. 20., a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatja az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett) arról, hogy az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, az Érintett hozzájárulásán, illetve a szerződés létrehozásához, az azt megelőző tárgyalások lebonyolításához, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelésen alapul az alábbiak szerint. Személyes adatainak megadásával az Érintett kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – továbbiakban: GDPR – 6. cikk (1) bek. a) és b) vagy f) pontja alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Érintettel kapcsolatba lépjen, vele vagy az általa képviselt szervezettel – adott esetben, külön megállapodás szerint – szerződést kössön, azt teljesítse, illetve kapcsolatot tartson:

  • név,
  • e-mail cím,
  • telefonszám,
  • munkáltató,
  • munkakör,
  • illetve - névjegykártyán vagy egyébként az Érintett által megadott egyéb adatok.

 

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

Az Érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő ügyvezetése; ágazati vezetője, asszisztense; ágazaton belül kapcsolattartásért felelős személyek; adatbiztonsággal foglalkozó számítástechnikai munkatársak, valamint adatvédelmi tisztviselő ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a szerződéses kapcsolat esetében annak fennállásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását az Érintett írásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel vonhatja vissza. Az Érintett személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezeken a módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.

Személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött hírlevél szolgáltatást nyújtó partnereihez annak érdekében, hogy az Érintett számra üzenet kiküldésre kerülhessen. Az Adatfeldolgozó az Érintettre vonatkozó elektronikus dokumentumok tárolása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely, valamint levelezési rendszer szolgáltató partnereihez annak érdekében, hogy az Érintettre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek. Az Érintett tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerüljenek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által kért adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni az adott adatkezelési célnak.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Érintettet, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Érintett jogosult arra, hogy elektronikusan kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az Érintett továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettet megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint Önt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben az Érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: Fazekas Attila
Az Adatkezelő e-mail címe: attila.fazekas@insertus-hr.hu
Az Adatkezelő levelezési címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 89.-95. 2. emelet 239-240.